Projekt gimnazjalny

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. (zmieniającym rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 156, poz. 1046) uczniowie klas drugich gimnazjum biorą udział w projekcie edukacyjnym raz w całym cyklu nauki w gimnazjum. Projekt edukacyjny jest zespołowym działaniem uczniów, które ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu i jest realizowany pod opieką nauczyciela prowadzącego projekt.

W związku z powyższym rozporządzeniem Gimnazjum nr 53 opracowano następujące dokumenty dotyczące projektu:

 

Film zrealizowany w ramach projektu "Raport Sempo"

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53