Nauczanie Dwujęzyczne


Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (ang. CLIL - Content and Language Integrated Learning, fr. EMILE - Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Etrangère).

Jest to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty oraz język obcy w nauczaniu przedmiotów innych niż język. Ten typ nauczania, wykorzystujący znajomość języka do zdobywania wiedzy z innych przedmiotów, daje uczniom nie tylko dodatkowe korzyści w postaci znajomości słownictwa z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk i doświadczenia, a co za tym idzie, szersze perspektywy poznawcze.

W Polsce pierwsze sekcje dwujęzyczne rozpoczęły działalność na początku lat 90. z inicjatywy liceów ogólnokształcących w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu z udziałem CODN oraz ambasad krajów wspierających ten typ nauczania. Nasze liceum było jedną z pięciu pierwszych szkół w Polsce inicjujących nauczanie dwujęzyczne w języku francuskim.

„Celem nauczania dwujęzycznego jest opanowanie przez uczniów treści i umiejętności przedmiotowych, a także uzyskanie kompetencji w zakresie języka docelowego. Nauczanie to powinno prowadzić do poszerzenia wiedzy o realiach życia współczesnego krajów danego obszaru językowego, wzbogacenia wiedzy o kulturze i historii tych krajów, a także szeroko rozumianych postaw uniwersalnych. Język staje się narzędziem poznania i komunikacji, a nie jedynym celem. Umożliwia on dostęp do materiałów źródłowych, ich analizę i weryfikację. Kontrastywna analiza dostępnych źródeł polsko i obcojęzycznych wzmacnia autonomię ucznia i jego podmiotowość."

Małgorzata Multańska (2002) Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty, „Języki Obce w Szkole”, numer specjalny 2002


Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53