Pomoc Socjalna

Pomoc materialna dla uczniów z najbiedniejszych rodzin ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej. 

Dlatego w ramach pomocy materialnej dzieci korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych, dostają podręczniki szkolne, czy posiłki w szkolnej stołówce. Dzięki takim działaniom biedniejsze dzieci mają takie same szanse na zdobycie dobrego wykształcenia jak ich rówieśnicy z zamożniejszych rodzin.

Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje ustawa o systemie oświaty. Rozdział 8 ustawy "Pomoc materialna dla uczniów" szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane uczniom.

 Stypendium szkolne

Na stronie Biura Edukacji opublikowane zostały uaktualnione druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

W obecnym druku, przy danych o uczniu, wprowadzono obowiązek wpisania numeru PESEL (wiąże się to z nowym SIO). W dalszej części druku zrezygnowano z niektórych części opisowych (co upraszcza trochę wniosek).Do wniosku dołączona jest instrukcja mówiąca o tym jak go wypełnić. Wnioski należy złożyć do pedagoga w nieprzekraczającym terminie do 15 września 2015 roku.

- Kryteria dochodowe:

1. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), tj. 456 zł (514 zł od 1 października 2015 roku)

Pomoc w postaci finansowania obiadów dla uczniów u których występuje:
 ubóstwo,
 sieroctwo,
 bezdomność,
 bezrobocie,
 niepełnosprawność,
 długotrwała lub ciężka choroba,
 przemoc w rodzinie,
 potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 alkoholizm lub narkomania,
 zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe,
 klęski żywiołowe lub ekologiczne.

 

  • Stypendium szkolne

    Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), tj. 456 zł.

    Wnioski należy złożyć w szkole do 15 września.
    Druki do pobrania u pedagoga szkolnego.

 

Nasze inicjatywy:

 

francophonie 2013 A small         

 

Copyright: ZS 53