Daty

Czynności kandydata

15 maja – 19 czerwca

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas ogólnodostępnych: 1B, 1C, 1E

15 maja – 29 maja

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klasy wstępnej i dwujęzycznej: 0A, 1F

6 czerwca godz. 9.30

Sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1F gr.2

6 czerwca godz. 15.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A

14 czerwca

Ogłoszenie wyników sprawdzianów

23 czerwca do 12 lipca

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty oraz możliwość zmiany szkół we wniosku

26 czerwca godz. 10.00

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego do klas 1F gr.2

27 czerwca godz. 10.00

Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 0A

21 lipca

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

21 – 26 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

27 lipca

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

31 lipca – 2 sierpnia

Złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej

4 sierpnia g. 10.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A

4 sierpnia g. 10.00

Sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego do klas 1F gr.2

4 sierpnia

Ogłoszenie wyników sprawdzianów w rekrutacji uzupełniającej

9 sierpnia

Podanie listy zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

9 – 10 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

11 sierpnia

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki można też składać elektronicznie poprzez profil zaufany.
Składane kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na obu stronach okrągłą urzędową pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły podstawowej.