O Nas

logo liceum

W roku szkolnym 2017/2018 6 klas do wyboru:

Klasa A i D dwujęzyczne z francuskim, rozszerzona historia lub matematyka lub biologia(pierwszy przedmiot). Drugi przedmiot rozszerzony do wyboru spośród: j.polski, wos, chemia, geografia lub fizyka. Drugi język obcy: angielski.
Klasa B rozszerzona matematyka i angielski oraz trzeci przedmiot do wyboru. Drugi język obcy: francuski lub hiszpański.
Klasa C rozszerzony francuski, historia i trzeci przedmiot do wyboru. Drugi język obcy: angielski.
Klasa E rozszerzony francuski, biologia i trzeci przedmiot do wyboru. Drugi język obcy: angielski.
Klasa F rozszerzona matematyka i dwa przedmioty do wyboru. Pierwszy język obcy: angielski. Drugi język obcy: francuski lub hiszpański.

Rekrutacja do klas dwujęzycznych w liceum odbywa się na podstawie sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego. Kandydat musi uzyskać co najmniej 50 % punktów z tego sprawdzianu aby zakwalifikować się do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Uczniowie gimnazjów dwujęzycznych z językiem francuskim, którzy przystępują do sprawdzianu umiejętności językowych z języka francuskiego w swoich szkołach, dostarczają do sekretariatu XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Sempołowskiej, w terminie określonym w kalendarzu rekrutacji zaświadczenie o ilości punktów uzyskanych na sprawdzianie.
Z w/w sprawdzianu mogą być zwolnieni kandydaci posiadający certyfikat językowy DELF A2 lub B1 oraz kandydaci, którzy zdawali egzamin gimnazjalny z języka francuskiego i uzyskali wynik co najmniej 50 % punktów.

Przedmioty, które mogą być nauczane dwujęzycznie w liceum to : biologia, chemia, fizyka, historia i matematyka.
Prowadzą je specjalnie przygotowani nauczyciele.

Nasi uczniowie biorą udział w następujących konkursach:

Olimpiada Języka Francuskiego organizowanej przez stowarzyszenie Prof-Europe;
konkurs Prozy i Poezji Francuskiej im. J. Lisowskiego;
konkurs teatralny w Koszalinie.

Po 1,5 roku nauki uczniowie przystępują do testu „połówkowego” z języka francuskiego. Test ma na celu pokazanie ogólnego poziomu zaawansowanie danego rocznika oraz wykazanie braków w celu ich uzupełnienia.

Deklaracje maturalne

Maturzyści składają deklaracje maturalne, które stanowią potwierdzenie dokonanych przez nich wyborów związanych z egzaminami maturalnymi.

Deklaracje są dostępne na stronie http://maturzysta.vulcan.pl .

Należy wypełnić je korzystając ze strony internetowej i zamieszczonej tam instrukcji.

Podczas wypełniania deklaracji należy podać identyfikator naszj szkoły: 146519-1210M

Wygenerowaną deklarację należy wydrukować (plik PDF), podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce "Egzamin maturalny" znajdziecie ważne informacje dotyczące egzaminu maturalnego (np. harmonogram, informatory, procedury) oraz arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich i materiały dla uczniów.

Matura Dwujęzyczna

Termin "matura dwujęzyczna" odnosi się z jednej strony do matury z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (C1 według ESOKJ), z drugiej zaś strony do matury z przedmiotów innych niż język obcy (matematyka, biologia, chemia, historia, fizyka, geografia), zdawanej w języku obcym.

Zdanie matury z języka obcego na poziomie dwujęzycznym procentuje w postaci dodatkowych punktów w rekrutacji na studia.

Ponadto, zdanie również matury z przedmiotu niejęzykowego daje podstawę do uzyskania Certyfikatu Rządu Francuskiego, który jest dodatkowym atutem w rekrutacji na studia w krajach francuskojęzycznych.